A1linker

A3 Linker relevante for sidens avgrensede formål

 

Empiri linker
PPT-relevante
A. Generelle

1a. Tidsskriftet Psykologi i kommunen, indeks . Pekere der bør være førstevalg. Pt. mangler noe oppdatering. NB! Tidsskriftets hjemmeside er endret. Indeksen ikke tilgjengelig.
1b. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeidNB! åpnes i annen browser enn XP,
Omtaler bl.a at det i Østfold samles inn praksis-empiri i den sektoren. Evt. eksempler på dette vil være til etterfølgelse i PPT.

2. Lov og veiledning
Opplæringsloven, spes kap 5 Opplæringsloven
Veilederen: ny link Veileder spesialundervisning

********
For 3 og 4 se meny Stm18
3. Siste stortingsmelding http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-050/
4. Opplæring generelt: Midtlyng Rett til læring NOU 2009/18 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2009/nou-2009-18.html?id=570566. Betydelig bibliografi ref. under hvert kapittel, men ikke samlet i Referanse.
*****************


5. Spes.ped: Jørgen Sorkmo ” Statped. Siste epoke i mer enn 100 års spesialpedagogikk. En faktafremstilling. Okt. 2010– Meget uttømmende og oppdaterte referanser fra s. 298-310 i: Statped historie. Åpnes i annen nettleser enn XP.
*********

B. Empiri spesielt
6. Testrelaterte referanser (ca. 30 utvalgt i rapport se L. Referanser i pik 2/2011). Testreferanser; se kap. L, spesielt L5, L7, samt N2.

7. Helsebiblioteket. Tilgang med passord. PPT kan få dette. Info om 33 tester brukt i helse. Internasjonale tidsskrifter, alle områder, relevante også for empiri. (Eksempler: Journal of Educational Measurement, Journal of Applied Psychology, School Psychology Quarterly mmfl.). Lesetilgang ut over abstracts (helse har abonnementer, kjempeutvalg). Helsebiblioteket

8. Hovedfagsoppgaver. Nå ca. 40 U og Høgskoler. Temafordelt samleliste (evt. med avsnitt empiriske arbeider) foreligger ikke. Behov – utfordring?
9. Tidsskriftartikler; historisk, emnesortert (spes. i Psykologi i kommunen (Skolepsykologi) og Spesialpedagogikk ). Temafordelt samleliste (evt. med avsnitt empiriske arbeider) foreligger ikke.

 

********************

Eksempel på spesialområde:

Kjell Totlands side http://home.online.no/~kjtotlan/ har mye stoff særlig re ADHD.NB! ny adresse er http://www.kjelltotland.com/

Han har også en del kartleggingsmateriell etc., som ikke ligger på hans hjemmeside  - beregnet på PPT - og som man kan få tilsendt gratis ved å henvende seg til ham på e-mail - kjtotlan@online.no En del av dette materiellet er av eldre dato og er ikke oppdatert.

Det Kjell Totland har skrevet kan kopieres og brukes av PPT, men ikke publiseres i andres navn. Her er liste over det du kan få tilsendt:

Artikkelens navn

Antall sider

                                  Kommentarer                                                                  

 

Anamnese

4

Spesielt tilpasset AD/HD

Sjekkliste

3

Sjekkliste for ulike symtomer

Testoversikt

3

Kort oversikt over aktuelle tester

Prosessering og lærevansker

9

Publisert i "Skolepsykologi"

Tester funksjonsområder

17

Tester med tilhørende aktuelle funksjonsområder

Testkommentarer

71

Detaljerte kommentarer til tester og funksjonsområder

Funksjonsområder tester

9

Funksjonsområder med tilhørende aktuelle tester

KTM-test

37

Korttidsminne test

Løve - blomst - soldat

2

En oppmerksomhetstest

Dominanstest

2

En dominanstest

Fullfør setninger

2

En projektiv test

Observasjon

2

Et enkelt observasjonsskjema for registrering over tid

Stress-intervju

1

Passer særlig bra for elever med AD/HD, TS, NLD, etc.

Elev-intervju

3

Intervju av elever med AD/HD-vansker

Nonverbale lærevansker anonymisert

2

Anonymisert rapport om elev med NLD

Matematikkvansker anonmymisert

2

Anonymisert rapport på elev med ADHD og mattevansker

Funksjoner tiltak

10

Funksjonsområder. Referanse til tiltak