E1. Etterundersokelse

Faglig-etisk bruk forutsettes.

 

Her legges inn mottatte lokale data for etterundersøkelse av PPTs praksis.

Sammendrag, fulltekst, eller ref. forfatter/tittel/år.

Vi håper mer enn tror at det finnes mange små notater, opptellinger og rapporter ved PPT.

Etterundersøkelser kan ha stor variasjonsbredde. Poenget ved å registrere her, er at kontorer kan finne hverandres bidrag på om lag samme område. Knyttes de sammen, kan det inspirere til faglige artikler, felles rapportering, meta-undersøkelser. Alt som legges inn her, bør ha et element av ”metri” – opptelling.


Se Ola Bræin "PP-tjenesten i Møre og Romsdal 2005/2006" i Skolepsykologi 3/2009.Gå via nummeret og Artikkel av Ola Bræin ikke lenger tlgjegelig ettere omlegging av Tidsskriftet


PMTO Etterundersøkelse

Undersøkelse av komorbiditet matematikk/skrift, v/ svak matematikk.Død, erstattes av https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43019/Masteroppgave-Mona-Malin-Berglund.pdf?sequence=1

Etterundersøkelse av SUOA 1995.

Voksne innvandrere, bruk av lavterskeltilbud.

Etterundersøkelse v/ Inge Jørgensen, Skien PPT, også publisert i Skolepsykologi 5/2009
Hvor blir de av?


Artikler utarbeidet ved PPD Vesterålen og Lødingen, de fleste av Fritz Johnsen
Artikkelsamling.

Over- og underårige
Tidligere ble det utført lokale undersøkelser av disse gruppene, som PPT nesten alltid ga tilråding for. Etter at anledningen til trinnjustering ble redusert, sees færre/ingen rapportert utad. Det kan bl.a. refereres til artikler i Skolepsykologi 4/81 (Overårige i Bergen) og 5/95. >
Utdrag av fig/utvikling

Statistikk for frekvenser er ikke tilgjengelig nasjonalt. Lokalt kan evt. PPT telle opp ut fra klasselister. Oslo har digital statistikk, men statistisk avd. har hittil ikke hatt tid til å ta den ut.
PPTmetri søker oppdatering og lokale innspill.

 

xxxxxxxxxxxx

Eksempel:

Ved vårt kontor NN har vi etterundersøkt rågiving i førskolesaker/barnehage. N=35 saker siste 5 år. Rapporten er intern. Kan formidles til spesielt interesserte. Utdrag kan sendes denne siden hvis interesse. Mvh AAA