Formål og avgrensning

Siden er et forsøk på å aktivere PP-tjenestens interesse for empiri som viktig del av evidens. Vi søker innspill fra fagansatte (alle kategorier) som har noe å meddele om lokale etterundersøkelser av de praktiske målemidler som brukes. Som ønsker eller har forsøkt utprøving, eller har laget interne normer! Basen kan bidra til utveksling av erfaringer og evt. forbedring av praksis. Evidens er overordnet, og sterkt vektlagt av NPF. Se evidens-artikler i TNPF Om evidens
og Rønnestad om evidens


Avgrensning:
Empiri var i utganspunktet tenkt avgrenset til arbeider med opptelling/bearbeiding av et PPTmateriale. Foreløpig eg. ingen gode eksempler sett/mottatt. Artikler fra Statped. (Ottem mfl.) ikke tatt inn fordi PPT-produkter prioriteres.
I praksis har Red. tatt med en del stoff som er delvis relevant. Derved kan PPTmetri bidra med deling av arbeider i en "verktøykasse". Dette omfatter spesielt inntak av A>PPT på nett. og ”C6Fagmaler”.

*****************

Fagansatte i PPT grunnskole inviteres til å sende inn stoff og spørsmål i email. Dette vil bli lagt opp på siden dersom innholdet synes greit vs. innsynsetikk. Tvil vil bli sjekket av faglig partner.

Det er stor faglig enighet om at "noe bør gjøres" med testkvalitet. Empiri i PPT preges av forskningstørke. Tidligere generelle samvirkebaser (PP-tjeneren, PP-Nett, Komsa) fikk inn få bidrag fra denne sektoren. Det er nok mange vegrings-årsaker. Vi vil i noen grad søke innspill via oppsøkende kontakt. Dette ble etter søknad gitt en mindre oppstartstøtte fra Forum for psykologer i kommuner. Siden forventes omtalt i tidsskriftet (Skolepsykologi)/Psykologi i kommunen.


PPTmetri fremover
Tanken er fortsatt å søke basen overført til et Nasjonalt utviklingsenter for PPT, selv om dette ikke er opprettet som foreslått i (Midtlyng kap 16.3>Stm v. 2011). Det er tatt kontakt med et kompetansesenter om dette, men der avventes signaler om mandat/fusjon osv. Oppstart nov.2010 begrunnes med handlingsorientert ønske om å skape et faglig temafokus.
Siden planlegges driftet også i 2013 for å uttømme mulighetene for empiriske bidrag.