1968: Normerte prøver
Sammendrag nivå 1
1968: Normerte prøver i Norsk, Engelsk og Matematikk for 7. klasse april/juni
v/ Stein Schiøll norsk, engelsk; Sophus Nygaard matematikk. Eget forlag Nesodden april 1968, 2. opplag mars 69.

Sammendrag nivå 2
Nynorsk utgave av norskprøven 1969. Ikke solgt etter 1972
-Instruksjonshefte 6 s
-Normer 3 s
-Retteregler/mal

Forarbeid
Forsøksrådet for skoleverket tilbød på 60-tallet ett sett normerte prøver, som ikke ble endret og derfor syntes noe ”slitt”. Med bakgrunn i testkonstruksjon fra USA tok Stein Schiøll sikte på å utvikle et alternativ som ledd i forfatternes undervisning og rådgivingstjeneste. Prøvene er å regne som lærerlagde, kvalitativt styrket ved statistisk bearbeiding. Konstruksjonsmessig ble det lagt vekt på muntlige ferdigheter i N,E., og overslagsregning i M. Et stort utvalg delprøver i norsk, engelsk og matematikk ble forprøvd, ledd-analysert og omarbeidd ved Nesoddtangen ungdomsskole. Vi kom fram til tre sett a 6 stk. 13-minutters delprøver i hvert av fagene. Hvert sett ble gitt til ca. 190 elever i Akershus 25-28/4-67.
Resultater
Samsvaret mellom de tre forprøvesettene i hvert fag og innført protokollkarakter til påske var praktiske talt identisk med korrelasjonene for Forsøksrådets prøver beregnet i samme utvalg (ca. r =.70). Ved revisjonen eliminerte vi delprøver med svak gyldighet og pålitelighet. Våre prøvesett viste godt (test-retest)-samsvar med Forsøksrådets prøver gitt i januar (ca. r = .75). Det beste settet i hvert fag ble lagt til grunn for utgivelse av serie A våren l969. Delprøvenes indre sammenheng er styrket ved leddanalyse. Stort sett ble delprøveleddene ordnet etter stigende vanskegrad. Data for delprøvene i serie A gjengis nedenfor. Validitetene er ikke korrigert for grov gruppering. I norsk er kriteriet erfaringsmessig mer variabelt, noe som kan være medvirkende til nominelt lave korrelasjoner
Normeringen av prøvene ble utført på forprøveutvalget l967, og landsnorm ble beregnet simultant april/juni 1968 ved samarbeid med skolene. Mars 1969 ble det levert nye normer basert på utvalg fra 33 skoler i alle landsdeler. Utvalget var for norsk N= 1680, engelsk N=2086 og matematikk N=2185. Sum- og delprøve-normene var oppgitt som stanine (9-delt).
Vektingen av de enkelte delprøver var helt lik ved forprøvestatistikken; sumskåren ble basert på normerte delprøver. I praksis anså vi det tungvint for lærerne å gå denne omveien ved utregning. Ved et par justeringer (norsk pr. 1 og 6 gitt halv vekt, engelsk pr.3 gitt dobbel vekt), tellet delprøvene omtrent like meget i prøvesummen, dersom råskårene adderes. Spørsmålet om mer differensiert vekting med henblikk på optimal prediksjon av kriteriet (standpunktkarakterer) var videre plan for det utgitte prøvesettet, likeså en fullstendig psykometrisk rapport.
Del Prøvens navn (innhold) SpB oppgitt for Validitet (påskekarakter) Reliabilitet (Spl)
Norsk
1 Rettskriving .66 ,91
2 Setningsdelsanalyse .60 ,78
3 Fremmedord .53 ,76
4 Setningsforkortelse .53 ,85
5 Utdrag- 4 ord .44 ,84
6 Ordlære: utfylling .47 .93
<
Engelsk
1 Substantiv/adjektiv .71 .92
2 Oversettelse .72 .89
3 Leseprøve .58 .70
4 Verb .71 .94
5 Setningsordning ,65 .94
6 Ordgrupper (utf.) .72 .89

Matematikk
1 Subtraksjon/divisjon .67 -
2 Brøkregning .64 -
3 Prosentregning .66 -
4 Geometri .64 -
5 Likninger .64 -
6 Definisjoner/begrep .65 -

Efterskrift
Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra skoler som brukte prøvene. Det kom også kritiske innspill, særlig ble nynorskutgave etterlyst. Jeg lagde da en nynorsk versjon av norskprøven, som dessverre hadde flere feil. Før videre opptrykk av prøvene, tok jeg kontakt med Forsøksrådet for skoleverket med sikte på støtte, samarbeid eller overtagelse. Det var ikke interesse derfra. Konfrontert med dette og stort arbeid for videreføring, valgte vi å stoppe utgivelsen. I mange år etter ’72 fikk vi høre om skoler/lærere som kopierte prøvene eller delprøver til bruk i sin undervisning. Det illustrerte vel et behov, men innebar slitasje og trolig en tvilsom anvendelse ut over primærformålet, som var justering av klassens karaktergjennomsnitt.
End