Sammendrag nivå 1
1991: Aktuelle B-timemomenter. Artikkel Skolepsykologi 1/91
Utdrag: Oppsummering
Ressursutløsing for individuell hjelp i grunnskolen har gjennomgått store endringer de siste 15 årene. I Akershus har skoledirektøren lansert en likeverdsorientert prosedyre som kan gi spesialundervisningen en viss sikring mot beskjæring på kommunenivå. Konsekvensene i styringsbalansen er interessante, og de økonomiske utslag store. Praktiske utfullkommenheter ved prosedyren må avklares. Et kriterie- og referansesystem må sikre alle behovsnivåer, administrativ saksbehandling må skje i nødvendig tempo, og PPT må møte økte forventninger om sakkyndighetsarbeid med drøfting av metoder og ressurssituasjon. Sentralt trengs oppklaring av likeverdsbegrepet som praktisk styringsredskap, samt veiledningsmateriell og en referansekommisjon.

Fulltekst avskrevet.
Aktuelle B-timemomenter.