1995:1 FOU-erfaringer

Sammendrag nivå 1
Seminarinnlegg.
Forskningsbevilgninger til PPT-arenaen har vært stor mangelvare. I programmet ’93-’95 er PPT lite synlig, prosjektene er små og ikke koordinert. Tolkning må være edruelig. Mange prosjekter går i glemmeboken.

Sammendrag nivå 2
"Evaluering av forsknings- og utviklingsarbeid"
Innlegg på seminar for FOU-prosjektledere Sanner 18.1.95. Utdrag.
Forskningsbevilginger i PP-sektoren har vært total mangelvare. I aktuelle "Det spesialpedagogiske utviklingsprogrammet 93-95" har vår sektor i O/A sendt inn 92 søknader, kun 15 er utvalgt. Jeg er anmodet om å fokusere spesielt på evaluering.
Et hovedproblem er at bidragene ikke henger på et nettverk. Ukoordinerte, små prosjekter er "interessante", og tilfredsstiller lokale behov, men flytter sjelden grenser. FOU nå likner Forsøksrådets prosjekter på 60-tallet; økonomiske tilskudd ga utøverne stimulans, men utfallet ble ofte falsk positivt. Siden kommunene skal bidra, prioriteres de nære problemstillinger. Et eksempel: kommunene avviste å legge egenandel i en pott for mer overordnede prosjekter.
FOU gir en klar utdanningsgevinst. Men dimensjonering er et problem. Også akademiske miljøer er seg selv nok. Det går ut over kvalitet og relevans. Programmet omfatter nå 328 prosjekter, inngår i en storgruppe på ft. 1000 i database for "skoleutviklingsprosjekter" *). Av de 328 finnes "PPT" nevnt i 200, meget få gjelder tjenesten selv, i de fleste er PPT samarbeidskontakt.
Særtrekk i anvendt samfunnsvitenskap er de små tendenser, ofte bekrefter 20 rapporter et fenomen, 30 avkrefter. PPTs folk har relativt høy selvjustis, følger "guidelines". Men vi må ta sterkere ansvar for anvendt saklighet. (VIST 5 påstander).
Etikk og statistikk: Jfr. akademiske disputaser med opponenter, gjennomgår for og imot. Rapporter skal synliggjøre, men unngå egotripping og premature funn. Eksempel fra med. forsk. er 892 prosjekter, som få har hørt om ! Våre prosjekter i OA skal tilfredsstille SUOAs kriterier, de er ok. Metodikk: Null-hypotesen er basis, forutsett at du ikke har funnet noe. Reliabilitet etableres hvis vi kan finne det samme i nytt forsøk. Ofte nøyer vi oss med kunstig å dele nåtidsforsøket (split-half), sjelden gis ressurser til re-test over tid. Og så glemmer vi forbehold, bla. om sjanse-feil. Validitet vises hvis vi vet hva vi har funnet, men kriteriemålet er ofte det største problemet.
Evaluering av egne FOU-prosjekter ble referert (se Assistenter i grunnskolen). Referansekasus for sakkyndig vurdering: Metodisk "håpløst" prosjekt. Egen-evaluering i akademiske bransjer er uvanlig - spesielt i empirisk form. Blindurdering : konkurrere med skjønn på like vilkår. Endret situasjon med databehandling teknisk. Kan PPT nyttiggjøre seg moderne teknikk ?
PS: *) Basen med 955 prosjekter er visstnok bortkommet pr. 08; jeg har kopi!