1996:2 Assistentfunksjonen i grunnskolen: Brosjyre.

Sammendrag nivå 1
Utgitt av SUOA som forenklet tilbakemelding vs. deltakerne i FOU-prosjekt 6/94 (1996:1), og som informasjon til kommunene, skolene og PPT i O/A. Den gjengir generell informasjon om assistentrollen, landsomfang og ulikheter i bruk, og belyser praksis i O/A ut fra prosjektets data.

Sammendrag nivå 2
Brosjyre. Mai ’96, 8 s.
Utdrag:
Funksjonen er lite kartlagt. Utvikling av kurs og tilbud innen lærlingloven var i gang. Årlig tilsetting kommer sent, instrukser er sjeldne. Vanlig med ca 1/2 stilling. Brukes til mange formål, men innen enkeltvedtak legitimeres det formelt. Pr, ’95 betjente ca. 5000 personer en ressurs som tilsvarer ca. 4% av samlet personale i grunnskolen. Andelen økte ca. 15% pr. år.
Utvikling av bruk fra tidligere vs. funksjonshemmede til sos-em.vsk. med overhyppighet gutter. Elever med assistent får i snitt 9,5 assistenttimer og 6 spes.ped.timer. Stor variasjon i bruk kan tilskrives søknadskultur. Forbruk er varig for PU, halveres kl. 1-6 for øvrige behovsgrupper.
Assistentene er ca. 80% kvinner, snitt 43 år med familie og barn, menn vesentlig yngre. Positivt kompetansebilde med relevante fritidserfaringer og yrkesinteresser.
Hva gjør de? Rektorene vektlegger fokuserende og læringsrettede oppgaver. Assistentene bør vise fasthet i signaler, hjelper elevene til å organisere seg og holde seg i balanse i arbeidssituasjonen. Bærebjelken i assistentenes yrkestrivsel er elevenes positive respons. De vil arbeide fra sidelinjen, og ikke “kravle på ryggen” av eleven. I praksis finner de sine oppgaver ut fra direkte situasjoner og ”taus kunnskap”. Dette er sjelden nedfelt i IOP. Ofte overtar de lærerfunksjoner. PPT og tillitsvalgte mener dette er greit for tilsyn og sosial oppklaring, men ikke for undervisning og sosial bearbeiding. Et bedre forventningskart trengs.
Blant aktuelle problemstillinger nevnes drøfting av profesjonsbalanse, og erkjennelse av at hovedgruppen husmødre er en ressursgruppe som må tas godt vare på. Assistenter utøver praktisk opplæring, som må ha undervisningsstatus. Formalia som konvertering, veiledning og omveksling er ulikt taklet. PPT’s assistent-tilråding varierer mye.
Det er stort behov for videre forskning på området, men både bevilgninger og overskudd til datarespons er mangelvare.
Mer (brosjyre fulltekst annet sted på hjemmesiden)