1997:1 Er klagebehandlingen pålitelig?

Sammendrag nivå 1
Intern øvelse.
Hvor stabil er klagebehandlingen av enkeltvedtak for spesialundervisning? I intern evaluering ved SUOA vurderte 4 ansatte inntil 9 tidligere vedtakssaker. Det fremkom variasjoner som ga innspill til drøfting av kvaliteten.

Sammendrag nivå 2
Ulikheter mellom saksbehandlere: Intern evaluering ved SUOA
Som ledd i intern evaluering ved SUOA vurderte 4 ansatte i jan. 07 inntil 9 tidligere vedtak i klager vedr. spesialundervisning.. Avslagsprosenten var om lag like høy som i opprinnelige vedtak. Timetillegget ved medhold ble imidlertid høyere. Nye vurderinger varierte fra 0-41% dekning av forskjellen tilrådd : tildelt, mot 7% ved opprinnelig saksbehandling. På konsekvenssiden er dette en vesentlig påvisning. Variasjonene kan være større ved andre SU-kontorer med mindre bemanning og saksvolum. Nye vedtaksbegrunnelser ble laget. Sammenstilling sak for sak i parallelle spalter viste stor variasjon i personlig stil og vektlegging. Utformingen syntes noe situasjonsbetinget her som ved ordinær saksbehandling. Drøfting på dette grunnlaget kan gi erfaringer med samordning av begrunnelser og resultat. Et vurderingsskjema ble også utfylt for hver sak. Hovedvanske ble ulikt oppfattet i ca. 16% av sakene. Vektlegging av statistisk informasjon ved tolkning av likeverd er et satsingsområde ved SUOA, men konsistent og riktig bruk bør følges opp. Dokumentkvalitet ble vurdert litt høyere ved kryssvurderingen enn i hovedmaterialet for øvrig, og kvalitetsrangeringen ble stort sett bekreftet. Internt samsvar i kontorets kvalitetsvurderinger var moderat. Flere vurderinger av samme saker må generelt anbefales for utpregede skjønnsavgjørelser som ved klagebehandling av spes.ped. tildelinger. Kryssvurdering er også en ønskelig trening for saksbehandlere, og vil ofte avdekke presiseringsbehov. Forsøket var beskjedent, men bekrefter at personfaktoren ved klagebehandling bør utjevnes. (Også kort referert i brosjyre 1997:3+)