1997:3 Brosjyre om klagesakbehandling.

Sammendrag nivå 1
Omtaler utredning iverksatt v. ’96 ved SUOA. Kort ref. av tidligere undersøkelser, klageinstansens rolle, problemstillinger og statistikk. Litt om intern evaluering av innhold i 127 klagesaker, sakspremisser og vedtak. Ulikheter analysert og drøftet. Anbefaler bedre GSI for klager, at minst to bør behandle samme sak, og at vedtaksbegrunnelser bør stabiliseres.

Sammendrag nivå 2
Målgruppe SU-kontorene, GSI, KUF. Utgitt 28.12.97
Initiativ v’96 ved SUOA. Utdrag:
Det foreligger omfattende empirisk orientert materiale som kan frigjøres for kvalifisert interesserte. Brosjyren markedsfører intensjoner, modell, foreløpige resultater og forslag. Tidligere undersøkelser er få, vesentlig er ” Rettssikkerhet i grunnskolen”. S.E.Vestre FUG/KUF ‘94. Klageinstansens rolle er sentral, det er derfor viktig at utdanningskontorene vurderer sin egen rolle. Grunnleggende forutsetning for SU er PPTs sakkyndighet. Differensen tilrådd : tildelt vurderes som rimelig/ urimelig, vedtakene begrunnes, og har form av avslag eller medhold med fastlagt timetall. Skjønnet er sårbart. Kritiske undersøkelser på flere arenaer tas generelt ikke tilstrekkelig alvorlig.
Nasjonal klagestatistikk i GSI har flere feil og utbedring anbefales. Antall klager og resultat:Antall klager nasjonalt pr. 1000 elever var i GSI 3.91 og i SU 3.77 for 95/96. Avslag utgjør 46% iflg. GSI og 60% i SU’s tall. Store fylkesforskjeller; antall middels i A, lavt i O; regionale og kommunale kulturer kan forekomme. Det kan lønne seg å klage! – men også å etablere et fastere underlag for likebehandling som fler kan forstå. Generelle tendenser er at klageantall går ned. Årlige variasjoner er dårlig forklart, bør kunne drøftes som avvik fra prognoser. Ulik beskrivelse av tilbudsrealiteter fører til at mange vedtak bygger på sand.