1997:5 Kryssvurdering av klagesaker

Sammendrag nivå 1
Kursøvelse.
På et kurs om klagebehandling (1997:4) vurderte 20 saksbehandlere fra Statens utdanningskontorer 3 tidligere avgjorte saker vedr. spesialundervisning. Sammenlignet med formelt vedtak stilte de klart større krav til dokumentunderlag før behandling, og de ga mer medhold i en gjesteelev-sak. Individuelle vedtaksforslag varierte mye, men gjennomsnitt av intuitive overslag fra en så stor gruppe er trolig et godt korrektiv. Begrunnelsene fremtrer som nokså ulike både for avslag og medhold. Generelt støttes PPTs vurderinger og elevens behov. Lokal saksbehandling og argumentasjon finnes svak. SU bør styrke sin saksbehandling ved å samarbeide.

Sammendrag nivå 2
Rapportsammendrag.
Som oppgave ved et kvalitetssikringsseminar (1997:3) ga ca. 20 saksbehandlere ved Statens utdanningskontorer overslagsvurdering av 3 tidligere avgjorte klagesaker vedr. spesialundervisning. Alle gjaldt gutter i 5/6kl.
Fremlagt dokumentasjon var sidetallsmessig fyldigere enn gjennomsnitt for klagesaker. Likevel fant de fleste kursdeltakerne mangler. Tilbakesending før behandling ble foreslått av hhv. 47%, 6% og 36% i de tre sakene. Det markerte skjerping av kravene til presis informasjon sammenlignet med behandlingen ved sakenes regionalt ansvarlige SU-kontorer.
En elev med sammensatte fag/konsentrasjonsvansker fikk i det formelle vedtaket delvis medhold; - økning fra 64 til 72% av tilråding. Senere intern kryssvurdering ved samme kontor ga gjennomsnitt 85%. Kursdeltakerne var mer restriktive i denne saken, og landet på 67,2%. Sak 2 gjaldt en sos.-em. gjeste-elev som fikk avslag (70%) ved formelt vedtak. Intern kryssvurdering økte til 80% av tilrådd. Mange av kursdeltakerene var opptatt av likeverd i slike saker og ga opp til fulldekning, med gjennomsnitt 82,2%. I sak 3 var det vedtatt avslag, og bare to av deltakere ville gi mer. Under ett lå deres overslagsvurderinger svært nær formalvedtakene i resultat, men individuelt varierte saksbehandlerne inntil ±20% i dekning av differensen tilråding:tildeling.
“Vedtatt timetall” er plottet i forhold til “prognose” basert på faktorene kjønn, alder og vansketype. I sak 1 og 2 var formalvedtak, kryss- og kursvurderinger ganske nær “forventet”. For dyslektikeren i sak 3 syntes søknad, tilråding og tildeling å ligge svært høyt. SU-kontorene har ikke lov å vedta mindre enn tildelt. Tilsyn kan imidlertid aktiveres der elever overfores med spesialundervisning.
Deltakernes bruk av antall ord, henvisning til dokumentasjon og deres tolkbare hovedbegrunnelse varierte ganske mye. Formell relatering til forvaltningslovens momenter fremkom lite tydelig. Relativt sett støttes PPTs vurderinger, og tvil synes å komme eleven til gode. Gjennomgående stiller saksbehandlerne seg kritisk til ufullkommne lokale vedtaksbegrunnelser.
De tre sakene var utvalgt pga. høy tvilsfaktor. Vurderingsvariasjonene er også av den grunn lite representative for klagesaksbehandlingen generelt. Fremlagt materiale synes likevel igjen å bekrefte at noen enkeltsaker kan få svært ulikt vedtak i premisser og resultat dersom de ikke kryssvurderes av flere saksbehandlere. I påvente av at dette gjøres til standard, kan SU-kontorene øke rettssikring ved å sende et utvalg tvilssaker til hverandre for konsultasjonsvurdering.