1999: ”Om å telle PPT”

Sammendrag nivå 1
Artikkel i Skolepsykologi 5/99, s 13-35
Tjenesten skal tilføres ca. 300 stillinger. Nåværende status er registrert på flere måter. Vekslende organiseringsmodeller og stillingsbetegnelser gjør telling vanskelig. Reell styrking kan lekke, og bør følges nøye.

Sammendrag nivå 2
Stm. 23 (97/93) skal tilføre PPT ca. 300 stillinger fra ’98. Effekten skal evalueres på bakgrunn av opptellet før-status, ca. 1450. Registrering er utført av flere instanser, bla. regelmessig v/ tidsskriftet Skolepsykologi, Norges Kommunekalender, tidvis KUF, FOU, Nasjonal enhet og div. enkeltprosjekter. Varierende feilkilder pga. registreringsmal, svarkvalitet og tidspunkt. Midlertidige og vakante stillinger kompliserer bildet.
Normalt forventet økning overdekkes. Tidligere satsinger vises lite tydelig i utviklingskurver. Det er store fylkesforskjeller i økning, Oslo har betydelig etterslep.
Vakanser har lenge vært ca. 11%, ordinære utlysinger synes å ligge lavt, men KUF er optimist når det gjelder rekruttering.
Det er registrert 6,5 fler personer enn stillinger, 24% hadde gjsn. 54% deltid. Økning i faste stillingshjemler er en sikker telle-faktor. Begrepet ”ren PPT-ressurs” kompliseres av økende variasjon i stillingsbetegnelser. 6 basistitler og 12 varianter går igjen, men 20 gråsonevarianter forekommer. Logopeder og lekotekarer har sin egen historikk, OT og vgs-kjøp av tjenester registreres ujevnt.
Lønnskostnad er ikke medtatt som kvalitetsmål. Forf. skisserer kartleggingskriterier, og argumenterer for en indeks som fanger opp støttefaktorer i forståelse av samlet lokal rådgivingsmessig service.
Statlig tilsyn er viktig for å sikre at satsingen blir reell. Nettoeffekten bør rapporteres saklig. PPT kan lett ende med svarte-Per vs. brukernes forventninger,