Oversikt
År, titler
1958: Lærerskoleelevers innstilling til elev-lærerforhold.
1959: Uttaksprøver for buss- og vognførere.
1960:1 Uttaksprøver for sykepleieskolene..
1960:2 Realskoleeksamen og kjønnsforskjeller..
1961: Vi får hjelp til videre utdanning.
1968: Normerte prøver.
1969: Interesseskjema for valg av 10. skoleår.
1970. Landskonferansen om rådgiving.
1972: Effekt av skolemodenhetsundersøkelser.
1981: Gjøvikopplegget.
1991: Aktuelle B-timemomenter..
1992:1 Sakkyndigomania..
1995:1 FOU-erfaringer.
1995:2 Exit tidlig skolestart.
1995:3 Referansekasus for sakkyndig vurdering.
1995:4 Puslespill; Kan sakkyndiges tenkning illustreres?.
1996:1 Assistentfunksjonen i grunnskolen. FOU-rapport..
1996:2 Assistentfunksjonen i grunnskolen: Brosjyre..
1996:3 Kasuskartotek – et hjelpemiddel for vurdering av timetall..
1997:1 Er klagebehandlingen pålitelig?.
1997:2 Klager på vedtak om spesialundervisning.
1997:3 Brosjyre om klagesakbehandling.
1997:4 ”Klagefestival”.
1997:5 Kryssvurdering av klagesaker.
1999: ”Om å telle PPT”.
2000: Kompetanse i PPT.
2003: Motivasjon og kvalitet.
2008: Skolekommunen i erstatningssaker.
2010: Fagside: PPTmetri. Startet 081210..
2011: Tester og testbruk i PPT.
2011: Fra praksisfeltet: Wisc ved Nesodden PPT.
NB! Sammendrag av arbeider ved SUOA er klarert av Jørn Norheim juni ’08
2016 INNSPILL.
**********************
Sektor Rådgivingstjeneste i ungdomsskolen. Ikke sammendrag pr. 280212:
1960: Utplassering i arbeidslivet. Artikkel Nskbl 13/’60
1960: Arbeidslivet og pryo - Artikkel Arbeidsmarkedet 6/’60
1960: Evaluering av pryo- Nordisk yrkesrettleiing 2/60
1961: Vi får hjelp til videre utdanning. Hefte 19 Kultur- og fagforlaget (sammendrag ovenfor).
1962: Rådgiving ved Nesodden linjedelte ungdomsskole. Prismet 1/’62
1964: Pryo – Brosjyre. Arbeidsdirektoratet
1965: Styrking av lærernes rådgivende rolle – Artikkel Nskbl 9/’65
1967: Om prøvelser og normerte prøver. Artikkel Nskbl 10/’67
1968-72: Rådgivernytt. Kommunikasjonsblad (utgiver).
1991: Tilbakeblikk. Rådgivernytt 4/’91